Newsletter:

REGULAMIN NEWSLETTERA

    1. Postanowienia Ogólne
  1. Przedmiotem Regulaminu Newslettera jest określenie zasad i warunków korzystania przez Użytkowników z usługi wysyłania Newslettera, trybu postępowania reklamacyjnego, zasad przetwarzania danych osobowych, praw i obowiązków Usługodawcy oraz Użytkownika, zakresu odpowiedzialności Usługodawcy.
  2. Każdy Użytkownik przed zapisaniem się na Newsletter zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Newslettera.
  3. Zapisując się na Newsletter Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Newslettera dokonuje akceptacji jego treści, a także zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Newslettera.
  4. Regulamin Newslettera dostępny są na stronie internetowej Portalu i udostępniany jest nieodpłatnie przed zapisaniem się na Newsletter, jak również przez cały okres korzystania z Usługi. Na żądanie Użytkownika Regulamin Newslettera także udostępniany jest w taki sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  5. Użytkownika wiążą postanowienia Regulaminu Newslettera.
  6. Dane Usługodawcy do kontaktu z Użytkownikiem: ul. Żurawia 22/405, 00-515 Warszawa, adres poczty elektronicznej [email protected].
 1. Definicje
  1. Wszelkie słowa pisane wielką literą w Regulaminie Newslettera mają znaczenie nadane im w niniejszym punkcie:
   1. Regulamin Newslettera – niniejszy Regulamin Newslettera.
   2. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem internetowym http://beprint.pl/, umożliwiająca Użytkownikowi zapisanie się na Newsletter.
   3. Newsletter – informacja przesyłana cyklicznie przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres email w formie wiadomości email. Newsletter zawiera informacje dotyczące Usługodawcy oraz informacje o produktach oferowanych przez Usługodawcę. Każdy Newsletter zawiera informację o Usługodawcy, wypełnione pole „temat” wiadomości email oraz informację o sposobie rezygnacji z Usługi.
   4. Usługodawca – Łukasz Jaronik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Jaronik MyManagement, adres wykonywania działalności: ul. Żurawia 22/405, 00-515 Warszawa.
   5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu, która zapisała się na Newsletter. Użytkownikami będący osobami fizycznymi mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
   6. Konsument Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z Usługodawcą czynności prawnej (zapisania się na Newsletter), niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
   7. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę Użytkownikowi w postaci cyklicznego przesyłania Newslettera.
   8. RODO  – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. Wymagania Techniczne
  1. Warunkiem technicznym korzystania z Usługi Newslettera jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia elektronicznego umożliwiającego korzystanie z sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej. Korzystanie ze wszystkich możliwości i funkcji może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
  2. Korzystanie z Newslettera może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Usługodawca wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 1. Korzystanie z Usługi
  1. Newsletter jest bezpłatny i dostępny dla każdego, po aktywacji Usługi zgodnie z procedurą określoną w punkcie 4.2 Regulaminu Newslettera.
  2. Zapisanie się na Newsletter następuje w sposób określony poniżej:
   1. 4.2.1.wpisanie na Portalu, w miejscu do tego przewidzianym, imienia i adresu email, na który Użytkownik chce otrzymywać Newsletter lub zaznaczenie opcji woli otrzymywania Newslettera po wypełnieniu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://beprint.pl/kontakt/ lub zaznaczenie opcji woli otrzymywania Newslettera przy wypełnieniu danych niezbędnych do założenia konta.
   2. 4.2.2.akceptację Regulaminu Newslettera, który jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści;
   3. 4.2.3.aktywowanie linku zawartego w wiadomości email wysłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres email, w celu weryfikacji poprawności podanego adresu.
  3. Aktywacja linku równoznaczna jest z zawarciem umowy o treści określonej w Regulaminie Newslettera.
  4. Brak aktywacji linku zawartego w emailu wysłanym automatycznie na podany przez Użytkownika adres email skutkuje usunięciem adresu email Użytkownika.
  5. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Newslettera, jak również dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
  6. Użytkownik może zrezygnować w każdej chwili z Newslettera poprzez kliknięcie linku rezygnacji znajdującego w każdym Newsletterze. W takim przypadku Użytkownik zostaje automatycznie wykreślony z listy odbiorców Newslettera.
  7. Usługodawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu email Użytkownika bez podania przyczyny.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi dla wszystkich lub dla poszczególnych Użytkowników bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników o takim fakcie, za pośrednictwem wiadomości email.
 1. Odpowiedzialność Usługodawcy
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację Usługi spowodowaną działaniem sił wyższych, awarią powstałą z winy Użytkownika lub nieprawidłowościami w działaniu urządzenia Użytkownika, jakością połączenia Użytkownika z siecią Internet, awariami urządzeń dostawców Internetu Użytkownika.
 1. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik uprawniony jest to złożenia reklamacji.
  2. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystąpienia nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.
  3. Reklamacje należy kierować do Usługodawcy w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
  4. Składając reklamację Użytkownik zobowiązany jest podać co najmniej następującej informacje: 12.4.1. dane Użytkownika umożliwiające jego identyfikację przez Usługodawcę;

12.4.2. dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.

Dodatkowo Użytkownik może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji.

  1. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie wyznaczając ku temu odpowiedni termin, nie później jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Użytkownika.
  2. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Ponadto Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób, w jaki otrzymał reklamację i na adres, z którego otrzymał reklamację. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony, a Usługodawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
  3. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
  4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca podejmie odpowiednie działania.
  5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym dysponuje on następującymi możliwościami:

12.9.1. rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

12.9.2. prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami;

12.9.3. prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

 1. Dane Osobowe

7.1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

7.2. W związku  z korzystaniem z Usługi Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

7.2.1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu realizacji stosunku prawnego między Spółką a Użytkownikiem w związku z wysyłaniem Newslettera.

7.2.2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

7.3 Usługodawca przetwarzana dane osobowe Użytkownika w postaci imienia i adresu email. Podanie powyższych danych jest niezbędne w celu korzystania z Usługi. W przypadku braku podania danych wysyłanie Newslettera nie będzie możliwe.

7.4. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podwykonawcom Usługodawcy, tj.: podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom usług IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie niezbędnym do obsługi marketingu. W przypadku takiej konieczności dane osobowe Użytkowników mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7.5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a następnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7.6. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

7.7. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.8. Usługodawca jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 1. Zmiany Regulaminu Newslettera

8.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Newslettera w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny – między innymi takiej jak zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na świadczenie Usługi.

8.2. Usługodawca jest zobowiązany do powiadomienia Użytkowników o zmianie Regulaminu Newslettera oraz do udostępnienia treści nowego regulaminu newslettera co najmniej na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

8.3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeśli zmiany Regulaminu Newslettera wynikają ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, okres, o którym mowa w punkcie 8.2., może zostać skrócony w sposób adekwatny do okoliczności uzasadniających skrócenie tego okresu.

8.4. Powiadomienie Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zamieszczane w Portalu w taki sposób, aby było widoczne i czytelne dla każdego Użytkownika.

8.5. Nowy regulamin wchodzi w życie w dniu ustalonym w treści powiadomienia o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem treści postanowień punktu 8.2. oraz 8.3. Regulaminu.

 1. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Użytkownikami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Portalu.

Portfolio.

Sprawdź nasze portfolio

"i poznaj możliwości designerów"